NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

Në bazë të ligjit nr 48/2018 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligji 69/2012 “ Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar); Udhëzimit nr 13 datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit te mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “ Mësues për Shqipërine”;

AlbaniaUSA