LISTA E PROJEKTEVE E LISTES SË PRIORITETEVE PËR INVESTIME  TË BASHKISE PRRENJAS PËR VITIN 2018

Nr. Emërtimi i Projekteve Vendndodhja e Projekteve Vlera e Projekteve
1 Plani Rregullues i qendrës  urbane të qytetit për ndertimin dhe rregullimin e hyrjes dhe daljes ,fasadat e pallateve. Bashkia Prrenjas 300,000,000
2 Rivitalizim dhe Urbanizimi  i rrugëve të brendëshme të qytetit Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
3 Rivitalizimi dhe urbanizimi i qendrave  të  fshatit Rrajcë ,Sutaj,Kotodesh,Qukës ,Katjel. Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
4 Binjakezimi dhe bashkepunimi ndermjet bashkive të Bashkimit Europian,Programi Europa per qytetaret Bashkia Prrenjas 20,000,000
5 Ndërtimi i terminalit Multimodal Bashkia Prrenjas 13,551,000
6 Rikonstruksion Spitali i Qytetit Bashkia Prrenjas 48,160,000
7 Rikonstruksion  i Qendrës Kulturore Bashkia Prrenjas 47,000,000
8 Ndërtimi I rrjetit primar dhe sekondar  të  Kanalizimeve të ujrave të zeza  dhe rehabilitimi I rrugëve sekondare në Bllokun e banimit  Nr.5 Bashkia Prrenjas 16,290,631
9 Ndërtimi ikolektorit  të ujërave të shiut  ne Bllokun e banimit Nr.2 Bashkia Prrenjas 6,041,964
10 Rikonstruksion + asfaltim I rrugës”Unaza e madhe “ Bashkia Prrenjas 69,474,288
11  Rikonstruksioni I trotuareve te brendeshem  të qytetit Bashkia Prrenjas 14,000,000
12 Rikonstruksion  ngritje kati I kopështit të fëmijëve Bashkia Prrenjas 24,684,739
13 Ndricimi I rrugëve te qytetit  dhe 22 fshatrave te bashkisë Bashkia Prrenjas 2,680,000,000
14 Asfaltim Ndricim rruga e Kotodeshit Bashkia Prrenjas 22,500, 000
15 Ndërtimi I një qëndre sociale për femijët  me aftesi te kufizuara Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
16 Rikonstruksion I ndërtesës për tregun industrial Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
17 Rikonstruksion I shkollës se mesme  fshati Kotodesh Njësia Administrative Rrajcë 113,572,18 1
18 Rikonstruksion I shkollës CU “Liqeni “Rrajcë Njësia Administrative Rrajcë 34,173,278
19 Rikonstruksion I shkollës 9-vjecare  “Ali Hana ”  fshati Skëndërbe Njësia Administrative Rrajcë 17,722,911
20 Ndërtimi I ujësjellësit “Gurrat e zeza” Rrajcë Njësia Administrative Rrajcë 315,000,000
21 Sistemim Asfaltim I rrugës Zyrat e Komunës Ura e Zeros ,Kotodesh Njësia Administrative Rrajcë 62,182,199
22 Rehabilitimi I rruges per ne parkun kombetar Shebenik Jabllanice Njësia Administrative Rrajcë 600,000,000
23 Sistemim Asfaltim I rrugës Autostradë-Qukës Skënderbe Njësia Administrative Qukës 57,377,430
24 Sistemim Asfaltim I rrugës Autostradë Fshati Fanjë Njësia Administrative Qukës 34,987,960
25 Rikonstruksion dhe asfaltim I rrugës  të fshatit Gurrë Njësia Administrative Qukës 51,166,626
26 Sistemim asfaltim Rruga Lagja  “Kryeziu “Qukës  Shkumbin Njësia Administrative Qukës 11,170,175
27 Rikonstruksion  dhe Asfaltim I rrugës Pishkash -Degëzimi Miniera  Skroskë Njësia Administrative Qukës 106,245,126
28 Rikonstruksion shkolla e mesme  “Dilaver Nezha “ Njësia Administrative Qukës 34,905,644
29 Rikonstruksion Asfaltim  rruget e brendeshme te qytetit, Rruga  5 Maji dhe 1 Qershori Bashkia Prrenjas 14,500,000
30 Ndërtim K.U.Z në fshatin  Qukës -Skënderbe Njësia Administrative Qukës 38,480,956
31 Rikonstruksioni I rrugës së Stravaj Njësia Administrative Stravaj Ne faze hartimi projekti
32 Rikonstruksion Asfaltim  Rruge Stravaj -Fshat Njësia Administrative Stravaj 52,799,344
33 Ndërtim i rrugës  Qafë  Vilan  -Sopot Njësia Administrative Stravaj 68,248,953
34 Ndërtimi I K.U.Z  në të tre njësitë Administrative Bashkia Prrenjas 500,000,000.00
35 Hartimi I planit të mënaxhimit të Fondit Pyjor /Kullosor Bashkia Prrenjas 60,000,000.
36 Pyllëzime,Punime në pyje,punime në kullota Bashkia Prrenjas  (+ Tre njësitë Administrative) 35,000,000
37 Parandalimi-trajtimi i zjarreve dhe ndërgjegjësimin e banorëve  për mbrojtjen e biodiversitetit Bashkia Prrenjas 17,000,000
38 Rregjistrimi I Pyjeve /Kullota ne ZVRPP Librazhd Bashkia Prrenjas  (+ Tre njësitë Administrative) 7,500,000
39 Ndërtimi I ujësjellësit  nga burimi në depo Qukës Njësia Administrative Qukës 12,000,000
40 Ndërtimi I programeve kompjuterike ,Kërkesa -Ankesa,Shërbimet shoqërore, Ndihma Ekonomike,Administrimi I taksave Bashkia Prrenjas 1,312,000
41 Rikonstruksion dhe ndertim i kolektorit kryesor “Kanali I pare  kullues  Lingajce-Fusha e Domosdoves “ Bashkia Prrenjas 19,277,706
42 Drenazhimi në fshatin Prrenjas  “Për kullimin dhe c,mocalizimin e tokes  bujqesore Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
43 Rikonstruksion dhe  ndërtim I kanalit  të  ujrave të larta  në fshatin Kotodesh Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
44 Rikonstruksion dhe ndërtim të kanalit të  dytë  kullues  Xhamia Rrajce-Trasheja Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
45 Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga Xhamia fshati Rajcë – Varrezat lagjies Rira Njësia Administrative Rrajcë 25 ,000,000
46 Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga Kanali ujitës Qafë Thanë  – Autostrada Qafë Thanë   fshati Urakë Njësia Administrative Rrajcë 971,396
47 Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga Kanali ujitës tuneli  Qafë Thanë-Verrishta fshati Urakë Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
48 Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit  të Mashës (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga  rruga  auto Urakë -Golik -Verrishta  fshati Kotodesh . Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
49 Pastrim I depozitimeve  deluviale   3  Rezervuaret ujëmbledhës  dhe ujëmbajtës  në fshatin Rrajcë Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
50 Ndërtimi I Tregjeve të kafshëve të gjalla, Njësia Administrative Qukës Në fazën e hartimit të projektit
51 Ndërtimi I Tregjeve të kafshëve të gjalla Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
52 Ndërtimi  I Njësive  të Therjes  së kafshëve Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
53 Ndërtimi  I qëndrave frigoriferike të grumbullimit ,përpunimit dhe tregëtimit  të produkteve  bujqësore dhe blegtorale Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
54 Zbatimi I projekteve teknike  për mbjelljen e drurëve  Frutorë  dhe pyjorë Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
55 Ndërtimi I vreshtit të ri ne fermën Bujqësore Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
56 Zbatimi I projekteve teknike për prodhimin e bimëve medicinale dhe erëzave Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
57 Grumbullimi I burimeve të rrjetit shperndares në fshatin Berzeshte Njësia Administrative Qukës 12,300,000
58 Rikonstruksioni I banesave sociale për romët dhe egjiptianeve Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
59 Fshatrat turistike Rrajca ,Berzeshta ,Sopoti Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
60 Ndërtimi I një qëndre sociale për njerëzit me aftesi te kufizuar Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
61 Ndërtimi I një qëndre sociale për gratë e dhunuara Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
62 Rivitalizimi I rrugës turistike Egnatia Qukës -Skendërbe Bashkia Prrenjas 25 000 000
63 Ngritja e pikave të grumbullimit  për bimët medicinal

 

Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
64 Ndërtimi I muzeut Etnografik Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
65 Sistemim  Asfaltim  rruga ’21 Shkurti” Bashkia Prrenjas  

6,500,000

66 Rikonstruksioni I ujesjellesit Stranik Njesia Administrative Stravaj 8,000,000,
67 Rrethimi I varrezave të qytetit Bashkia Prrenjas 1,200,000
68 Rehabilitimi I skemes ujitese Radigoz-Stranik-Berzeshte Njësia Administrative  Qukës

 

90,449,608.55
69 Rikualifikimi  urban I sheshit te xhamia  Rrajce ,Rikualifikimi urban I fshatit  Rrajce  dhe rikonstruksioni I unazes  

Njësia Administrative Rrajce

211,235,858

 

70 Kthim ne identitet dhe rijetezimi I kurores se liqenit Prrenjas Njësia Administrative Qukës 149,338,707

 

 

71 Studim Projektim “Fusha e Sportit” Bashkia Prrenjas 99 000  000
72 Ndertimi I bashkise  se re Bashkia Prrenjas Ne fazen e hartimit te projektit
73 Nderhyrjet ne shkollen Dilaver Nezha Njesia Administrative  Qukes 34, 000,000

 

 

LISTA E PRIORITETEVE  PËR INVESTIME  TË BASHKISE PRRENJAS PËR VITIN 2019

Nr. EMËRTIMI I PROJEKTEVE VENDNDODHJA E PROJEKTEVE VLERA E PROJEKTEVE
1.        Plani Rregullues i qendrës  urbane të qytetit për ndertimin dhe rregullimin e hyrjes dhe daljes ,fasadat e pallateve. Bashkia Prrenjas 300,000,000
2.        Rivitalizim dhe Urbanizimi  i rrugëve të brendëshme të qytetit Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
3.        Rivitalizimi dhe urbanizimi i qendrave  të  fshatit Rrajcë ,Sutaj,Kotodesh,Qukës ,Katjel. Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
4.        Binjakezimi dhe bashkepunimi ndermjet bashkive të Bashkimit Europian CBC  IPA II Programi Europa per qytetaret,ReLOaD -UNDP Bashkia Prrenjas 25,000,000
5.        Ndërtimi i terminalit Multimodal Bashkia Prrenjas 13,551,000
6.        Rikonstruksion Spitali i Qytetit, qendrave  shendetesore Bashkia Prrenjas 100 000 000
7.        Ndërtimi I rrjetit primar dhe sekondar  të  Kanalizimeve të ujrave të zeza  dhe rehabilitimi I rrugëve sekondare në Bllokun e banimit  Nr.5 Bashkia Prrenjas 16,290,631
8.        Ndërtimi ikolektorit  të ujërave të shiut  ne Bllokun e banimit Nr.2 Bashkia Prrenjas 6,041,964
9.        Rikonstruksion + asfaltim I rrugës”Unaza e madhe “ Bashkia Prrenjas 69,474,288
10.     Rikonstruksioni I trotuareve te brendeshem  të qytetit Bashkia Prrenjas 15,304,220.7
11.    Rikonstruksion  ngritje kati I kopështit të fëmijëve Bashkia Prrenjas 30,000 ,000
12.    Ndricimi I rrugëve te qytetit  dhe 22 fshatrave te bashkisë Bashkia Prrenjas 2,680,000,000
13.    Asfaltim Ndricim rruga e Kotodeshit Bashkia Prrenjas 22,500, 000
14.    Ndërtimi I një qëndre sociale për femijët  me aftesi te kufizuara Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
15.    Rikonstruksion I ndërtesës për tregun industrial Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
16.    Rikonstruksion I shkollës se mesme  fshati Kotodesh Njësia Administrative Rrajcë 113,572,18 1
17.    Kanali ujites “Pishkash – Karkavec” – Bashkia Prrenjas Njësia Administrative Qukes 29,762,487
18.    Rikonstruksion I shkollës 9-vjecare  “Ali Hana ”  fshati Skëndërbe Njësia Administrative Rrajcë 17,722,911
19.    Ndertimi I ujesjellesit ne Kovanik,Skenderbej ,Sutaj ,Rrajce e Poshtme  dhe Bogdan” Njësia Administrative Rrajcë 315,000,000
20.    Sistemim Asfaltim I rrugës Zyrat e Komunës Ura e Zeros ,Kotodesh Njësia Administrative Rrajcë 62,182,199
21.    Rehabilitimi I rruges per ne parkun kombetar Shebenik Jabllanice Njësia Administrative Rrajcë 600,000,000
22.    Sistemim Asfaltim I rrugës Autostradë-Qukës Skënderbe Njësia Administrative Qukës 57,377,430
23.    Sistemim Asfaltim I rrugës Autostradë Fshati Fanjë Njësia Administrative Qukës 34,987,960
24.    Rikonstruksion dhe asfaltim I rrugës  të fshatit Gurrë Njësia Administrative Qukës 51,166,626
25.    Sistemim asfaltim Rruga Lagja  “Kryeziu “Qukës  Shkumbin Njësia Administrative Qukës 11,170,175
26.    Rikonstruksion  dhe Asfaltim I rrugës Pishkash -Degëzimi Miniera  Skroskë Njësia Administrative Qukës 106,245,126
27.    Rikonstruksion shkolla e mesme  “Dilaver Nezha “ Njësia Administrative Qukës 34,905,644
28.    Rikonstruksion Asfaltim  rruget e brendeshme te qytetit, Rruga  5 Maji dhe 1 Qershori Bashkia Prrenjas 14,500,000
29.    Ndërtim K.U.Z në fshatin  Qukës -Skënderbe Njësia Administrative Qukës 38,480,956
30.    Rikonstruksioni I rrugës së Stravaj Njësia Administrative Stravaj Ne faze hartimi projekti
31.    Rikonstruksion Asfaltim  Rruge Stravaj -Fshat Njësia Administrative Stravaj 52,799,344
32.    Ndërtim i rrugës  Qafë  Vilan  -Sopot Njësia Administrative Stravaj 68,248,953
33.    Ndërtimi I K.U.Z  në të tre njësitë Administrative Bashkia Prrenjas 500,000,000.00
34.    Hartimi I planit të mënaxhimit të Fondit Pyjor /Kullosor Bashkia Prrenjas 60,000,000.
35.    Pyllëzime,Punime në pyje,punime në kullota Bashkia Prrenjas  (+ Tre njësitë Administrative) 35,000,000
36.    Parandalimi-trajtimi i zjarreve dhe ndërgjegjësimin e banorëve  për mbrojtjen e biodiversitetit Bashkia Prrenjas 17,000,000
37.    Rregjistrimi I Pyjeve /Kullota ne ZVRPP Librazhd Bashkia Prrenjas  (+ Tre njësitë Administrative) 7,500,000
38.    Ndërtimi I ujësjellësit  nga burimi në depo Qukës Njësia Administrative Qukës 12,000,000
39.    Ndërtimi I programeve kompjuterike ,Kërkesa -Ankesa,Shërbimet shoqërore, Ndihma Ekonomike,Administrimi I taksave Bashkia Prrenjas 1,312,000
40.    Rikonstruksion dhe ndertim i kolektorit kryesor “Kanali I pare  kullues  Lingajce-Fusha e Domosdoves “ Bashkia Prrenjas 19,277,706
41.    Drenazhimi në fshatin Prrenjas  “Për kullimin dhe c,mocalizimin e tokes  bujqesore Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
42.    Rikonstruksion dhe  ndërtim I kanalit  të  ujrave të larta  në fshatin Kotodesh Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
43.    Rikonstruksion dhe ndërtim të kanalit të  dytë  kullues  Xhamia Rrajce-Trasheja Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
44.    Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga Xhamia fshati Rajcë – Varrezat lagjies Rira Njësia Administrative Rrajcë 25 ,000,000
45.    Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga Kanali ujitës Qafë Thanë  – Autostrada Qafë Thanë   fshati Urakë Njësia Administrative Rrajcë 971,396
46.    Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga Kanali ujitës tuneli  Qafë Thanë-Verrishta fshati Urakë Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
47.    Rikonstruksion dhe ndërtim I përroit  të Mashës (mure mbajtese +betonime+ prita malore ) nga  rruga  auto Urakë -Golik -Verrishta  fshati Kotodesh . Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
48.    Pastrim I depozitimeve  deluviale   3  Rezervuaret ujëmbledhës  dhe ujëmbajtës  në fshatin Rrajcë Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
49.    Ndërtimi I Tregjeve të kafshëve të gjalla, Njësia Administrative Qukës Në fazën e hartimit të projektit
50.    Ndërtimi I Tregjeve të kafshëve të gjalla Njësia Administrative Rrajcë Në fazën e hartimit të projektit
51.    Ndërtimi  I Njësive  të Therjes  së kafshëve Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
52.    Ndërtimi  I qëndrave frigoriferike të grumbullimit ,përpunimit dhe tregëtimit  të produkteve  bujqësore dhe blegtorale Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
53.    Zbatimi I projekteve teknike  për mbjelljen e drurëve  Frutorë  dhe pyjorë Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
54.    Ndërtimi I vreshtit të ri ne fermën Bujqësore Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
55.    Zbatimi I projekteve teknike për prodhimin e bimëve medicinale dhe erëzave Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
56.    Rikonstruksioni I banesave sociale për romët dhe egjiptianeve Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
57.    Fshatrat turistike Rrajca ,Berzeshta ,Sopoti Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
58.    Ndërtimi I një qëndre sociale për njerëzit me aftesi te kufizuar Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
59.    Ndërtimi I një qëndre sociale për gratë e dhunuara Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
60.    Rivitalizimi I rrugës turistike Egnatia Qukës -Skendërbe Bashkia Prrenjas 25 000 000
61.    Ngritja e pikave të grumbullimit  për bimët medicinal Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
62.    Ndërtimi I muzeut Etnografik Bashkia Prrenjas Në fazën e hartimit të projektit
63.    Sistemim  Asfaltim  rruga ’21 Shkurti” Bashkia Prrenjas         6,500,000
64.    Rikonstruksioni I ujesjellesit Stranik Njesia Administrative Stravaj 8,000,000,
65.    Rrethimi I varrezave të qytetit Bashkia Prrenjas 1,200,000
66.    Rehabilitimi I skemes ujitese Radigoz-Stranik-Berzeshte Njësia Administrative  Qukës

 

90,449,608.55
67.    Rikualifikimi  urban I sheshit te xhamia  Rrajce ,Rikualifikimi urban I fshatit  Rrajce  dhe rikonstruksioni I unazes  

Njësia Administrative Rrajce

211,235,858

 

68.    Kthim ne identitet dhe rijetezimi I kurores se liqenit Prrenjas Njësia Administrative Rrajce 149,338,707

 

69.    “Ndertimi I fushes se re te sportit ,qyteti Prrenjas Bashkia Prrenjas 99 053 495
70.    Ndertimi I bashkise  se re Bashkia Prrenjas Ne fazen e hartimit te projektit
71.    Ngritja e qendres se vizitoreve ne Rrjace -Fushe Njësia Administrative Rrajce Në fazën e hartimit të projektit
72.    Ngritja e dyqanit “edua” Njësia Administrative Rrajce Në fazën e hartimit të projektit
73.    Dhoma e valles Njësia Administrative Rrajce Në fazën e hartimit të projektit
74.    Krijimi I rrjetit te shtepive pritese Njësia Administrative Rrajce Në fazën e hartimit të projektit
75.    Restaurimi I banesave tradicionale ne fshat Njësia Administrative Rrajce Në fazën e hartimit të projektit
76.    Ngritja e pikave panoramike Njësia Administrative Rrajce Në fazën e hartimit të projektit
77.    Adaptimi I baxhove  dhe mullinjve per vizitoret Njësia Administrative Rrajce Në fazën e hartimit të projektit
78.    Permiresimi I kushteve te mullinjeve bluajtes Njësia Administrative Rrajce Në fazën e hartimit të projektit
79.    Parku Etnobotanik Njësia Administrative Rrajce Në fazën e hartimit të projektit
80.    Ngritja e Agro-turizmit Njësia Administrative Rrajce Në fazën e hartimit të projektit

 

Punoi:                                                                                                                            

Gordana Karaj

 

Pergjegjese e Njesise per Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmes se Huaj

 

 

 

 

AlbaniaUSA