NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në kuadër  të Projektit “Qendër Komunitare për Shërbime ndaj Aftësisë së Kufizuar” në Bashkinë Prrenjas, financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga World Vision në bashkëpunim me bashkinë Prrenjas, lind domosdoshmëria për shpalljen e vendeve të lira të punës për pozicionet  si më poshtë vijon:

PËR POZICIONET E PUNËS:

 PSIKOLOG

LOGOPEDIST

NJOFTIMPËR VEND TË LIRË PUNE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR EDUKATORENDIHMËSE

NJOFTIM
“PËR VEND TË LIRË PUNE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR EDUKATORE
NDIHMËSE”
Në bazë të ligjit nr 48/2018 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligji 69/2012 “ Për sistemin
arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar); Shkresa me nr. 2667 prot datë
01.12.2022 protokolluar me tonën me nr. 3317 prot datë 01.12.2022 “Informacion” nga Zyra
Vendore e Arsimit parauniversitar Prrenjas drejtuar bashkisë Prrenjas; Shkresa nr. 3317/1 prot.
datë 02.12.2020 “Kërkesë” drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe Sportit; Shkresa me nr. 7942/1
prot. 06.12.2022 “Përgjigje shkrese” protokolluar me tonën me nr. 3317/2 prot datë 07.12.2022,
Bashkia Prrenjas shpall vend të lirë pune Edukatore Ndihmëse si më poshtë:
Institucioni Arsimor Profili mësuesi
Shkolla 9-vjecare “Rruhi Allko”,Katjel Edukatore Ndihmëse
Të interesuarit për punësim, sipas profileve të shpallura, të paraqiten në datë 25.01.2023 ora
11.00 në ambientet e Bashkisë Prrenjas, salla e Këshillit Bashkiak, ku do të zhvillohet mbledhja
e Komisionit te Vlerësimit , për plotësimin e vendeve të shpallura të lira.
Ky njoftim është i afishuar në këndin e infomimit të Bashkisë Prrenjas dhe në faqen zyrtare të
bashkisë Prrenjas.
Për më tepë kliko link.
AlbaniaUSA