NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në kuadër  të Projektit “Qendër Komunitare për Shërbime ndaj Aftësisë së Kufizuar” në Bashkinë Prrenjas, financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga World Vision në bashkëpunim me bashkinë Prrenjas, lind domosdoshmëria për shpalljen e vendeve të lira të punës për pozicionet  si më poshtë vijon:

PËR POZICIONET E PUNËS:

 PSIKOLOG

LOGOPEDIST

NJOFTIMPËR VEND TË LIRË PUNE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR EDUKATORENDIHMËSE

NJOFTIM
“PËR VEND TË LIRË PUNE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR EDUKATORE
NDIHMËSE”
Në bazë të ligjit nr 48/2018 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligji 69/2012 “ Për sistemin
arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar); Shkresa me nr. 2667 prot datë
01.12.2022 protokolluar me tonën me nr. 3317 prot datë 01.12.2022 “Informacion” nga Zyra
Vendore e Arsimit parauniversitar Prrenjas drejtuar bashkisë Prrenjas; Shkresa nr. 3317/1 prot.
datë 02.12.2020 “Kërkesë” drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe Sportit; Shkresa me nr. 7942/1
prot. 06.12.2022 “Përgjigje shkrese” protokolluar me tonën me nr. 3317/2 prot datë 07.12.2022,
Bashkia Prrenjas shpall vend të lirë pune Edukatore Ndihmëse si më poshtë:
Institucioni Arsimor Profili mësuesi
Shkolla 9-vjecare “Rruhi Allko”,Katjel Edukatore Ndihmëse
Të interesuarit për punësim, sipas profileve të shpallura, të paraqiten në datë 25.01.2023 ora
11.00 në ambientet e Bashkisë Prrenjas, salla e Këshillit Bashkiak, ku do të zhvillohet mbledhja
e Komisionit te Vlerësimit , për plotësimin e vendeve të shpallura të lira.
Ky njoftim është i afishuar në këndin e infomimit të Bashkisë Prrenjas dhe në faqen zyrtare të
bashkisë Prrenjas.
Për më tepë kliko link.

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNEPËR POZICIONET E PUNËS PSIKOLOG DHE LOGOPEDIST

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE
PËR POZICIONET E PUNËS:
PSIKOLOG
LOGOPEDIST
Në kuadër të Projektit “Qendër Komunitare për Shërbime ndaj Aftësisë së Kufizuar” në Bashkinë
Prrenjas, financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga World Vision në bashkëpunim me bashkinë
Prrenjas, lind domosdoshmëria për shpalljen e vendeve të lira të punës për pozicionet si më poshtë
vijon:
1- Psikolog me koh ë t ë plot ë(1 pozicion)

Njoftim për vend të lirë pune për punonjës policie

PUNONJËS POLICIE NË SEKTORIN E POLICISË BASHKIAKE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar; të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 1.7.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisësë bashkisë dhe komunës të ndryshuar”, Bashkia Prrenjas shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira :

1  ( një ) Punonjës Policie në Sektorin e Policisë Bashkiake

Kandidatët për polic duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

–Të jetë shtetas shqiptar;
– Të ketë kryer arsimin e mesëm;
– Të jetë në gjendje të mire shëndetësore dhe i aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar;
– Të ketë cilësi të larta morale e qytetare;
– Të mos jetë i dënuar nga organet gjyqësore dhe të drejtësisë me vendim të forms së prerë;

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

PËR POZICIONET E PUNËS:

FIZIOTERAPIST

LOGOPEDIST

PUNONJËS SOCIAL

Në kuadër  të Projektit “Qendër Komunitare për Shërbime ndaj Aftësisë së Kufizuar” në Bashkinë Prrenjas, financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga World Vision në bashkëpunim me bashkinë Prrenjas, lind domosdoshmëria për shpalljen e vendeve të lira të punës për pozicionet  e mësiperme.

AlbaniaUSA