NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNEPËR POZICIONET E PUNËS PSIKOLOG DHE LOGOPEDIST

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE
PËR POZICIONET E PUNËS:
PSIKOLOG
LOGOPEDIST
Në kuadër të Projektit “Qendër Komunitare për Shërbime ndaj Aftësisë së Kufizuar” në Bashkinë
Prrenjas, financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga World Vision në bashkëpunim me bashkinë
Prrenjas, lind domosdoshmëria për shpalljen e vendeve të lira të punës për pozicionet si më poshtë
vijon:
1- Psikolog me koh ë t ë plot ë(1 pozicion)

Njoftim për vend të lirë pune për punonjës policie

PUNONJËS POLICIE NË SEKTORIN E POLICISË BASHKIAKE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar; të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 1.7.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisësë bashkisë dhe komunës të ndryshuar”, Bashkia Prrenjas shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira :

1  ( një ) Punonjës Policie në Sektorin e Policisë Bashkiake

Kandidatët për polic duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

–Të jetë shtetas shqiptar;
– Të ketë kryer arsimin e mesëm;
– Të jetë në gjendje të mire shëndetësore dhe i aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar;
– Të ketë cilësi të larta morale e qytetare;
– Të mos jetë i dënuar nga organet gjyqësore dhe të drejtësisë me vendim të forms së prerë;

Përzgjedhja e operatorit në linjën rrethqytetëse të transportit të udhëtarëve të Bashkisë Prrenjas

NJOFTIM

Për përzgjedhjen e operatorit në linjën rrethqytetëse të transportit të udhëtarëve të Bashkisë Prrenjas

Bazuar në ligjin nr. 8308, dt. 18.03.1998, “Për transportet rrugore”, i ndryshuar, neni 15, neni 19; udhëzimin nr. 5627, dt. 18.11.2016 “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e liçencave dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”, të ndryshuar, neni 11; urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Prrenjas nr.484 , dt.13.09.2022, “Për përzgjedhjen e subjektit që do të liçencohet në linjen per sherbime te rregullta te specializuara per transportin e nxenesve dhe mesuesve  ne Bashkine Prrenjas ”:

AlbaniaUSA