Mbeshtetur ne ligjin nr.139/2015 “ Per veteqeverisjen vendore” diten e Marte, date 20.02.2018, ora 11:00, ne sallen e mbledhjes se Keshillit zhvillohet mbledhja e Keshillit te Bashkise me kete rend dite:
1. P/V “ Per miratimin e ndihmes ekonomike janar 2018”.
2. P/V “ Per miratimin e bursave profesionale per vitin shkollor 2017-2018.
3. P/V “ Per miratimin e perdorimit te fondit reserve te Bashkise per vitin 2018”.
4. P/V “ Per miratimin e nxjerrjes jashte perdorimit te materialeve per vitin 2016-2017.
5. P/V “ Per nje ndryshim ne buxhetin e vitit 2018.
6. P/V “Per rikonfirmimin e vendimit nr 13.dt. 02.04.2018.
7. P/V “ Per miratimin e perdorimit te fondit te emergjencave civile 2018.
8. P/V “ Per miratimin e linjes rreth qytetese Prrenjas-Qukes.
9. P/V “ Per miratimin e listes se Ngastrave ku do te lejohet kullotja.
10. P/V “ Per miratimin e tarifes per drute e zjarrit te that ate rrezuara.
11. P/V “ Per miratimin e sipermarrjes private per pastrimin e territorit te Bashkise.

Sipas ketij ligji Nr. 139/2015 per veteqeverisjen vendore, mbledhjet e keshillit jane te hapura per cdo banor, te gjithe banoret e bashkise jane te ftuar te marrin pjese.

AlbaniaUSA