REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                            BASHKIA PRRENJAS

 

Nr. ______prot.                                                                                     Prrenjas, më ___.___.2022

SHPALLJE PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE

PUNONJËS POLICIE NË SEKTORIN E POLICISË BASHKIAKE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar; të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 1.7.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisësë bashkisë dhe komunës të ndryshuar”, Bashkia Prrenjas shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira :

1  ( një ) Punonjës Policie në Sektorin e Policisë Bashkiake

Kandidatët për polic duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

  1. –Të jetë shtetas shqiptar;
  2. – Të ketë kryer arsimin e mesëm;
  3. – Të jetë në gjendje të mire shëndetësore dhe i aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar;
  4. – Të ketë cilësi të larta morale e qytetare;
  5. – Të mos jetë i dënuar nga organet gjyqësore dhe të drejtësisë me vendim të forms së prerë;

 

Për më tepër kliko    link-un.

AlbaniaUSA