NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE
PËR POZICIONET E PUNËS:
PSIKOLOG
LOGOPEDIST
Në kuadër të Projektit “Qendër Komunitare për Shërbime ndaj Aftësisë së Kufizuar” në Bashkinë
Prrenjas, financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga World Vision në bashkëpunim me bashkinë
Prrenjas, lind domosdoshmëria për shpalljen e vendeve të lira të punës për pozicionet si më poshtë
vijon:
1- Psikolog me koh ë t ë plot ë(1 pozicion)
Qëllimi i Vendit të Punës
Psikologu në këtë vend pune është përgjegjës për dhënien e shërbimeve psikologjike të tilla si vlerësimi
psikologjik, këshillimi dhe terapia e në të njëjtën kohë do të ofrojë konsulta dhe këshilla në mbështetje të
kujdesit psikologjik, sjelljes dhe mirëqenies e zhvillimit të fëmijës me aftësi të kufizuar dhe familjes së
tij. Ai do të punojë si pjesë e ekipeve me profesionistë të tjerë në hartimin dhe zbatimin e planit
individual të fëmijës duke u fokusuar në mënyrë të veçantë në sjelljen dhe përjetimin emocional të
fëmijës dhe familjes, duke përdorur strategji ndërhyrjeje në përputhje me vlerësimin e kryer.
Kliko  link-un  pë më teper.
AlbaniaUSA