NJOFTIM
“PËR VEND TË LIRË PUNE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR EDUKATORE
NDIHMËSE”
Në bazë të ligjit nr 48/2018 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligji 69/2012 “ Për sistemin
arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar); Shkresa me nr. 2667 prot datë
01.12.2022 protokolluar me tonën me nr. 3317 prot datë 01.12.2022 “Informacion” nga Zyra
Vendore e Arsimit parauniversitar Prrenjas drejtuar bashkisë Prrenjas; Shkresa nr. 3317/1 prot.
datë 02.12.2020 “Kërkesë” drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe Sportit; Shkresa me nr. 7942/1
prot. 06.12.2022 “Përgjigje shkrese” protokolluar me tonën me nr. 3317/2 prot datë 07.12.2022,
Bashkia Prrenjas shpall vend të lirë pune Edukatore Ndihmëse si më poshtë:
Institucioni Arsimor Profili mësuesi
Shkolla 9-vjecare “Rruhi Allko”,Katjel Edukatore Ndihmëse
Të interesuarit për punësim, sipas profileve të shpallura, të paraqiten në datë 25.01.2023 ora
11.00 në ambientet e Bashkisë Prrenjas, salla e Këshillit Bashkiak, ku do të zhvillohet mbledhja
e Komisionit te Vlerësimit , për plotësimin e vendeve të shpallura të lira.
Ky njoftim është i afishuar në këndin e infomimit të Bashkisë Prrenjas dhe në faqen zyrtare të
bashkisë Prrenjas.
Për më tepë kliko link.
AlbaniaUSA