Të nderuar këshilltar ,

Në  mbështetje të  Ligjit nr.139/2015 “Për Veteqeverisjen Vendore“ neni 17 pika 2,  neni 53 pika 2, pika 4; neni 56  pika 2 shkonja a, neni 57 shkronja c, njoftoj thirjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Prrenjas , diten e Premte,date24/12

/2021 ora 10:00  në sallen  e mbledhjeve  të  Këshillit Bashkiak.

Kliko Link për me tepër.

AlbaniaUSA