1.NGA 1 MAJI SHËRBIMET DO TË JENË ONLINE.

2.SHËRBIMET E GJËNDJES CIVILE OFROHEN NË SPORTELET ONLINE DHE FIZIKE.

3.VËRTETIMET E E NDIHMËS EKONOMIKE DHE AFTËSISË SË KUFIZUAR DO TË OFROHEN ONLINE

AlbaniaUSA