Në kuadër të programit “Bashki të forta” organizuam në ambientet e bashkisë një nga takimet për hartimin dhe zbatimin e planit vendor të menaxhimit të mbetjeve urbane .
Elementet e punës janë pastrimi i rrugëve dhe grumbullimi i mbetjeve ,klasifikim/përpunimi në të riciklueshme dhe organike,vend depozitimet i mbetjeve nga ndërtimet dhe së fundi rehabilitimi i vendgrumbullimeve të mbetjeve.
Ky projekt ka si qëllim:
•Vendosjen e sistemit të menaxhimit të mbetjeve urbane në nivel bashkiak sipas standarteve kombëtare.
•Asistenca teknike do të fokusohet në hartimin e mjeteve dhe proceseve që do të ndihmojë bashkinë për menaxhimin e mbetjeve ,nëpërmjet katër paketave.
-Menaxhimi i Mbetjeve
-Edukimi parashkollor
-Menaxhimit të Performancës së Bashkive
-Përfaqesimi në Keshillin Bashkiak

Projekti financohet nga Helvetas Swiss Intercooperation!

#BashkitëForta
#BashkiaPrrenjas👨‍👨‍👧‍👧
#HelvetasSwissIntercooperation🍀

AlbaniaUSA